Pożyczka Ogólnorozwojowa

UWAGA!

Od 01.01.2023 r. Pożyczki Ogólnorozwojowe udzielane są ze środków zwracanych przez Odbiorców Wsparcia, co może wpływać na termin uruchomienia środków pożyczki.

Odbiorcy Wsparcia

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa pomorskiego

Maksymalna kwota

 • Do 200 000,00 zł
 • powyżej 200 000, 00 zł do 1,5 mln

Maksymalny okres spłaty

 • do 60 miesięcy (5 lat) – pożyczka inwestycyjna i inwestycyjno-obrotowa
 • do 36 miesięcy (3 lata) – pożyczka obrotowa
 • w uzasadnionych przypadkach możliwa karencja w spłacie kapitału (karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)

Koszt pożyczki

 • oprocentowanie od 6,80% (stopa bazowa KFP + marża)
 • Prowizja 3,00%

 

Głównym celem udzielanego finansowania jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych o charakterze ogólnorozwojowym realizowanych przez Pożyczkobiorców na terenie województwa pomorskiego.

Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie wydatków:

 • inwestycyjnych (majątkowych) – w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne lub wyposażenie
 • inwestycyjno-obrotowych – powiązanych z rozwojem działalności gospodarczej
 • obrotowych (bieżących) – wszelkiego rodzaju wydatków, jakie musi ponieść Odbiorca Wsparcia w celu sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej

 Pożyczka nie może być przeznaczona na:

 • spłatę zobowiązań cywilnoprawnych o charakterze pożyczkowym lub kredytowym jak również takich zobowiązań cywilnoprawnych
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, innych niż narzuty na wynagrodzenia oraz VAT naliczony, zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków sądowych;
 • finansowanie celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Odbiorcę Wsparcia;
 • finansowanie wydatków, w całości lub w części, planowanych do zrefundowania lub uprzednio pokrytych ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich;
 • refinansowanie inwestycji, które w dniu złożenia wniosku o pożyczkę zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, e-papierosów, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 • finansowanie nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału;
 • finansowanie nieruchomości, w których nie będzie prowadzona działalność przedsiębiorstwa rozumiana jako wytwarzanie produktów, świadczenie usług lub obrót towarami (handel) oraz wiążąca się z zaangażowaniem zasobów przedsiębiorstwa takich jak np. urządzenia, siła robocza, techniki wytwórcze, sieć informacyjna, materiały i surowce;
 • finansowanie nieruchomości mających przeznaczenie mieszkalne, a jeżeli nabywana nieruchomość pełniła uprzednio taką funkcję, podmiot udzielający finansowania powinien nałożyć obowiązek przekształcenia tej nieruchomości w całości na cele związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy;
 • finansowanie mieszkań przeznaczonych na wynajem (zarówno krótko- jak i długoterminowy), leasing, dzierżawę, time-sharing itp.- finansowane mogą być natomiast nieruchomości przeznaczone np. na działalność hotelową lub hostelową.

Wymagane jest zabezpieczenie pożyczki.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani oferowania usług osób trzecich celem zawarcia transakcji zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym i nie jest wiążący dla KFP S.A.

Pliki do pobrania:

 

NAPISZ DO NAS